tripadvisor logo
facebook logo

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że: Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest Edamus sp. z o.o. 72-350 Niechorze, Ul. Mazowiecka 5a, NIP: 8571933485

Inspektorem ochrony danych jest Edamus sp. z o.o. 72-350 Niechorze, Ul. Mazowiecka 5a, NIP: 8571933485

Mogę się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym w szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę obowiązków pracodawcy, płatnika składek i zaliczek na podatek dochodowy.

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w związku z zatrudnieniem odbywa się w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym również na potrzeby ustalenia mojej zdolności do pracy – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.

Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z zatrudnieniem.

Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).